Menu CSS Tùy chỉnh nó sử dụng rất dễ dàng. Đây là bước 4 cho menu css tùy chỉnh:

  • Bạn có thể chọn mẫu menu của bộ sưu tập của chúng tôi.
  • Thêm tiêu đề điều hướng và siêu liên kết.
  • Xem menu tùy chỉnh của bạn và nhấp vào nút kết thúc
  • Tải xuống menu tùy chỉnh của bạn với HTML CSS và Hình ảnh trong một gói duy nhất.